+
  • 127199-44-4(1084).png

tert-Butyl (R)-(5-azaspiro[2.4]heptan-7-yl)carbamate


CAS 号: 127199-44-4 纯度: 95% 100g: RMB 545 250g: RMB 845 1g: RMB 1600 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用