+
  • 1041026-71-4(780).png

tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3,3]heptane-2-carboxylate hemioxalate


CAS 号: 1041026-71-4 纯度: 98% 1g:      RMB 332 5g:      RMB 941 10g:    RMB 1693 更多大小包装规格在售,敬请垂询

关键词:

关键词:OLED


所属分类:

试剂

产品详情相关产品

留言咨询


Copyright © 2024陕西莱特光电材料股份有限公司

营业执照

SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板ZFNSD-ZHUA-HAAXE-ZZW

图片ALT信息: 陕西莱特光电材料股份有限公司

无数据提示

Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!

您可以查看其他栏目或返回 首页

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用